Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od dnia 15.06.2023 roku.

1. Sklep internetowy "bubapet.pl" jest własnością firmy: BUBA Pet Andrzej Rembacz, z siedzibą na ul. Jagodowa 92, 62-002 Suchy Las, tel. 793 408 244 (koszt rozmowy według taryfy dzwoniącego), adres email: info@bubapet.pl Firma zarejestrowana jest przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania i wpisana w rejestrze CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP 5951349414, REGON 388086788.

WARUNKI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY 

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.bubapet.pl, telefonicznie 793 408 244 (koszt rozmowy według taryfy dzwoniącego), mailowo poprzez adres info@bubapet.pl

3. Sklep Internetowy bubapet.pl potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin Sklepu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

5. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru i wynosi: czas przygotowania przesyłki (do 72 godzin roboczych od złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze lub do 72 godzin roboczych od zaksięgowania wpłat dokonywanych na nasz rachunek bankowy lub dokonywanych za pośrednictwem Przelewy24.pl ) + 1 dzień roboczy w przypadku firmy kurierskiej InPost lub 2-3 dni robocze w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem paczkomatów InPost. Szczegóły znajdują się w zakładce Dostawa i wysyłka oraz widoczne są w procesie składania zamówienia.

6. W przypadku niemożności zrealizowania części lub całości zamówienia w terminie określonym w pkt. 6 Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Bez akceptacji Kupującego zamówienia częściowe nie będą realizowane.

7. W przypadku wysyłki tylko części zamówienia ze względu na powody leżące po stronie sklepu, pozostała część zamówienia wysyłana jest na koszt sklepu.

8. Zamówione produkty dostarczane są tylko na terytorium Polski.

CENY  

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  

FAKTURY VAT  

10. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy o zaznaczenie tego przy składaniu zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktury wysyłane są w formacie PDF na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.  

PŁATNOŚCI  

11. Dostępnymi formami płatności są:

- płatność za pobraniem (wysyłka towaru następuje po złożeniu zamówienia, płatność następuje przy odbiorze). Opłata za pobranie wynosi 5zł.

- przelew na rachunek bankowy (Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności): BUBA Pet Andrzej Rembacz, Jagodowa 92, 62-002 Suchy Las, nr konta 83 1870 1045 2078 1069 4605 0001 (wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto)

- za pośrednictwem serwisu "Przelewy24.pl" (Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności). Szczegóły znajdują się w zakładce Dostawa i wysyłka oraz widoczne są w procesie składania zamówienia.

12. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową złożonego zamówienia, rozumianą jako cena zakupu towarów powiększona o koszty transportu jeśli występuje oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA  

13. Dostawa towaru na terenie całej Polski odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób przesyłką kurierską oraz na jego koszt. Dostawa zamówień powyżej 369,-PLN, a także zamówień objętych specjalnymi promocjami realizowana jest na koszt sklepu. Dotyczy to przesyłek o wadze do 30kg. Szczegóły znajdują się w zakładce Dostawa i wysyłka oraz widoczne są w procesie składania zamówienia.

14. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku.  

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU    

15. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem bubapet.pl, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny na własny koszt z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

16. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 18 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

17. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep bubapet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres Sklep bubapet.pl Jagodowa92, 62-002 Suchy Las, lub pocztą elektroniczną na adres info@bubapet.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na wzorze formularza będącego integralną częścią niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

18. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

19. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep bubapet.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep bubapet.pl), niezwłocznie nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sklep bubapet.pl został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

20. Zwrot płatności zostanie dokonany bez jakichkolwiek dodatkowych opłat przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący jednoznacznie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

21. Sklep bubapet.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów.

22. Zwrotu należy dokonać na adres: Sklep bubapet.pl ul. Jagodowa 92, 62-002 Suchy Las, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sklep bubapet.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

23. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- zawartej w drodze aukcji publicznej,

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

REKLAMACJE  

24. Sklep bubapet.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

25. Sklep bubapet.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu bubapet.pl jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

26. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej elektronicznie na adres mailowy info@bubapet.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklep bubapet.pl ul. Jagodowa 92, 62-002 Suchy Las.

27. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.  

28. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep bubapet.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep BUBApet.pl albo Sklep bubapet.pl nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

29. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na nasze zlecenie i koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost.

30. Sklep bubapet.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje pisemnie Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji.  

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

31. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

- Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Kupującego lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

- Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

- Miejscy (Powiatowi) Rzecznicy Konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

32. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH    

33. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez sklep bubapet.pl jako Administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych funkcji sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży.

34. Sklep BUBApet.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

35. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez sklep bubapet.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

36a. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności sklepu BUBApet.pl, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

36b. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie bubapet.pl      

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

37. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep bubapet.pl, niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

38. Sklep bubapet.pl nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.BUBApet.pl jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

39. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez bubapet.pl są następujące:

- zawieranie umów sprzedaży on-line w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep BUBApet.pl,

- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep BUBApet.pl potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia w tym otrzymanie płatności,

- newsletter (informacje handlowe wysyłane pocztą elektroniczną o aktualnych promocjach) zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne i w każdej chwili można z newslettera zrezygnować,

40. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep BUBApet.pl są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML), adres poczty elektronicznej. 

41. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

42. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep bubapet.pl potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia zawierają pkt. 3 - 5 Regulaminu,

- w zakresie usługi newsletter (mailowa informacja handlowa o aktualnych promocjach) zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy obiorców,

- w zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę. 

43. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep bubapet.pl potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, usługi newsletter oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep bubapet.pl za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@bubapet.pl.

44. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

- Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep bubapet.pl,

- Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@bubapet.pl lub wniesiona pisemnie na adres Sklep bubapet.pl ul. Jagodowa 92, 62-002 Suchy Las

- Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

- Sklep BUBApet.pl dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

- O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep bubapet.pl zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu nie później jednak niż w terminie 14 dni.

45. Sklep BUBApet.pl informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, robaki czy konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

46. Sklep BUBApet.pl informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca: Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem bubapet.pl), możliwe do odczytania przez Sklep bubapet.pl. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia Kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep bubapet.pl w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu bubapet.pl, w celu dostosowania wyglądu Sklepu bubapet.pl do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu BUBApet.pl, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies. Wyłączenie obsługi cookies jest możliwe w przeglądarce Kupującego.

47. Sklep Internetowy przesyła Kupującemu emaile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.   

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

48. Wszystkie towary oferowane przez "bubapet.pl" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzą od oficjalnych dystrybutorów.

49. Korzystanie ze sklepu "bubapet.pl" jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

50. Regulamin jest stale dostępny dla wszystkich użytkowników.

51. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem dostępnym na www.bubapet.pl zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

52. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

53. Strona www.bubapet.pl chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie umieszczone na niej znaki towarowe, nazwy, zdjęcia, rysunki użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody ich właścicieli jest zabronione.

 

 Załącznik do Regulaminu

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) pocztą elektroniczną na adres info@bubapet.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklep bubapet.pl ul. Jagodowa 92, 62-002 Suchy Las:    

 

Miejscowość, data  

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów) 

bubapet.pl

Jagodowa 92, 62-002 Suchy Las

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa      

Ja/My (*).niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ..    

Data odbioru zakupionych rzeczy: ...      

 

Podpis konsumenta(-ów)      

(*) Niepotrzebne skreślić